Årsberetning 2011

Bispebrygga Båtforening

ÅRSMØTET 2012

Styrets årsberetning
For perioden 16/2-2011 til 15/2-2012

Medlemmer
Foreningen har 70 medlemmer, som inkluderer ett æresmedlem og ett veteranmedlem. Liste vedlegges.

Tre nye medlemmer i perioden: Ole Christian Bjørnstad, Frode Hagen, Lasse Høier
To medlemmer har meldt seg ut: Bjørn Furuseth og Tor Lunde.
Medlemmer av Styret var til stede ved tidligere, mangeårig medlem Svein Christensens bisettelse.

Lista over søkere om medlemskap innholder nå 58 navn. Styret fører også oversikt over medlemmer som ønsker plass til større båt.

Styret
har i perioden bestått av: Steinar Løvmyr, leder. Steinar Natvig, nestleder. Tom Randem, kasserer Bjørn Eithun, sekretær
Bjørn Pedersen, styremedlem (vara) Willy Fåne, styremedlem (vara)

Andre tillitsverv
Revisorer: Gunnar Leganger, Monica Nordmoen Valgkomité: Vigdis Knem, Tom Sandvær, Helge Skansen Klubbhuskomité: Tron Roger Olsen, Ingrid Ødbehr Sehm, Jan Arill Smith

Møter og tilstelninger
Det har vært holdt 11 styremøter med 110 saker, ett ekstraordinært årsmøte og ett medlemsmøte. Sommerfest blei avholdt i velkjent stil, hyggelig, men med regn og kjølig vær. Vi trakk innendørs i Bispestua. Medlemmene sørger selv for egen meny, komiteen for grill og diverse tilbehør, inkl. kaffe og kaker. Svenn Myhrvold stilte til rådighet og hadde montert et robust telt som grillene blei plassert under.
Julebordet blei også i år arrangert i Villa Lilleborg, lørdag 3. desember. Ikke julebuffet i år, men utsøkt juletallerken. Alle blei servert på sine plasser. En god ordning, synes styret. Alle bord var som vanlig meget stilig pyntet. Sanger, taler og god stemning. Formannen sa litt om hva som var gjort i årets løp og hva slags større og mindre utfordringer vi ser foran oss. Kaffe og kaker og godt drikke av flere slag og som vanlig livlig samtale i salongen. Det innlagte lotteriet er også populært. Styret takker huskomiteen for meget godt gjennomført arrangement, ikke minst Jan Arill Smith som leder av komiteen og sammenbindende konfransier. Det må trygt kunne sies, at vi her får mye for inngangspengene på kr.100!

Ekstraordinært årsmøte
Styret fant det nødvendig å innkalle til ekstraordinært årsmøte 16. november for å be om fullmakt til bruke en sum som sannsynligvis ville overskride de kr. 50.000, som vedtektene setter som grense for styrets bruk av ubudsjetterte utbetalinger (Vedtektene § 8.3). Bakgrunnen var at kompressoren i bobleanlegget var blitt erklært defekt av tilkalte fagpersoner. Det er tvingende nødvendig at bobleanlegget er i full stand før vintersesongen. Styret fikk fullmakt til å kjøpe ny kompressor for et beløp som overstiger kr. 50.000. Dessuten må de tilkoblede slangene i havna delvis fornyes og legges ut bedre, bl.a. med noen nye kuplinger. Det vil bli gjort i 2012.

Medlemsmøtet blei holdt i forlengelsen av det ekstraordinære årsmøtet 16. november. Det var i år ikke satt opp noe spesielt tema. Styret ønsket en meningsutveksling om framtidige utfordringer i foreningen, som fornyelse av bryggeanlegget og vakthold i havna, og ikke minst om finansiering av spesielt kostnadskrevende oppgaver. En annen administrering av slippen er også ønskelig. Flere mulige løsninger blei foreslått og vil bli vurdert nærmere. Styret tror det vil være nødvendig å finansiere så mye som mulig gjennom økte priser på kontingent og kundetjenester, men også gjennom ekstra tilskudd fra medlemmene. Vi ønsker å unngå å oppta lån, men følge tradisjonen med størst mulig grad av egeninnsats. Vi søker også Småbåtfondet om støtte. Styret registrerte ingen uenighet om de store linjene i dette. På spørsmålet om å opprette en teknisk komité er styrets mening at vi sannsynligvis er godt tjent med å oppsøke spesielle fagkontakter, også blant medlemmene, ved forskjellige behov, slik styret har gjort i mange år. Medlemmer og kunders bruk av strøm i båtene, spesielt i opplag blei også diskutert. Styret minner om at det inntil videre fortsatt ikke kan tillates bruk av strøm til oppvarming. Konstant innkobling av batteriladere kan ikke styret se at det er behov for. Huskomiteen stilte opp med veltillagde rundstykker, wienerbrød, kaffe og mineralvann. Spesiell takk til Turid og Tron Roger Olsen!

Administrasjon, diverse. Flere gjøremål blir etter hvert digitalisert. Vår erfaring med innleid bankterminal i forbindelse med kunders betaling for forskjellige tjenester, bl.a. opplag, har vært meget vellykket. I samme forbindelse settes kontrakter opp og dataføres. Kontakt med medlemmene og organisasjoner skjer i økende grad elektronisk. Regnskapet føres digitalt, møteinnkallinger og referat behandles likens. Raskt og effektivt, mye spart tid og arbeid. Styret har derfor kjøpt inn en bærbar datamaskin i år. Vi har også gjort forberedelser til å opprette egen hjemmeside på nettet og har fått tildelt såkalt domene-navn (IP-adresse). Styret kan også nevne at vi har kjøpt et antall T-trøyer med foreningens merke påtrykt for salg til medlemmene. Det er tenkt som et lite bidrag til samhold og tilhørighet i foreningen. Salg ved styret, pris kr. 100. Styret har også i 2011 fulgt en fast linje når det gjelder krav om gebyr for båter som uten spesiell grunn ikke er ferdig til sjøsetting til fastsatt tid og gebyr for å ikke ha møtt ved dugnad.

Foreningens økonomi
Foreningens økonomi må sies å være god. Det er satt av midler på høyrentekonto, som skal bygges opp til bruk ved kommende, større reparasjoner og investeringer. I henhold til ordningen med momskompensasjon fikk vi etter søknad gjennom KNBF også i år noe refusjon. Når det gjelder inntekter, vil styret minne om at de medlemmene som hver uke med store forhåpninger tilgodeser Norsk Tipping med noen kroner, ved den såkalte Grasrotordningen samtidig kan bidra til å tilføre foreningen midler, jf. referatet fra medlemsmøtet, i høst.

HMS (helse, miljø, sikkerhet) og avfallshandtering er store og viktige saker. Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus har det gjennom Oslo kommune ved Friluftsetaten kommet krav til alle båtforeningene om skjerpet arbeid med avfallshandtering. En rekke pålegg er utarbeidet. I korthet kan det nevnes at vi er pliktige til å utarbeide en beredskapsplan og en plan for HMS og få satt opp en miljøstasjon. Dette har vi i store trekk gjort i løpet av året, men ved kontroll er vi pålagt å gjøre en del forbedringer. En spesiell miljøstasjon med låsbare dører må komme på plass. Det er noen motsetninger mellom Friluftsetaten og Renholdsetaten om den praktiske utførelsen av bestemmelsene, som vi regner med en rask avklaring på før neste sesong. Tre nye brannslukkere er satt opp i havna. Kort sagt: Vi er i gang, og dette er noe hver enkelt av oss er nødt til å forholde seg til.

Havna og opplagsplasser
Flytebrygger og utriggere er også i år ettersett og reparert. Men vi er kommet til et punkt der delreparasjoner og lappverk må erstattes med nyinvesteringer. I første rekke er utriggerne modne for utskifting. Styret har satt i gang undersøkelser og vurderer priser. Småbåthavner AS står sentralt i dette, fordi de i si tid leverte vårt nåværende anlegg og har passende komponenter. Bobleanlegget har i høst vist tydelige tegn på slitasje og vi har hatt dykkere i sving flere ganger for å etterse og reparere.

Etter avsluttet sjøsetting (30/4, 7/5, 8/5) hadde vi den årlige ryddedugnaden (9/5,10/5,11/5,12/5), men organisert annerledes enn vanlig. Arbeidsoppgavene var spesifisert og deltakerne inndelt i lag på forhånd til oppgavene. Det fungerte etter styrets mening godt. Rydding og kosting, klipp av hekken, beising av garasjen, bukkene
stablet etter størrelse på paller og plassert i garasjen, blomster satt ut i kasser på bryggene. Vi deltok også i år på vårdugnaden ved Villa Lilleborg. Ny graving, drenering og asfaltering foran hovedporten utført av Bymiljøetaten. Blå kasser for spesialavfall og et blått fat for filtere er flyttet til området ved hovedporten. Som spesialavfall regnes bl.a. brannfarlig og giftig avfall, så som malingrester, løsemidler, spraybokser o.l. Vi ber medlemmene bli ytterligere bevisste på å sortere avfallet sitt. Og husk: Spilloljetanken er kun for olje – ikke diesel og ikke bensin! Årlig ettersyn, sikkerhetssjekk og godkjenning av truck og løftestropper er utført.

Slippen blei stilt til rådighet for Bundefjorden Seilforening helga 2. til 4. september i forbindelse med et arrangement for juniorseilere. En kajakkbruker har etter forespørsel fått lov til å bruke havna og leie plass på land til sin kajakk. Styret har tildelt plasser til tre medlemmer som ønsket plass til større båt i henhold til liste. Dette er en vanskelig kabal å få til å gå opp, fordi plassen i havna er svært begrenset og båtene stadig blir større. Det er ikke sjelden ønske fra kunder om løft og plassering av store båter på land. Styret har bestemt at vi ikke skal løfte båter som trucken ikke kan handtere.

Forberedelsene til høstens oppsett var i tråd med tilsvarende i fjor. Alle båter på henger var ute av området før oppsettet begynte. Oppsettet blei også organisert som i fjor over bare to helger (1/10, 2/10 og 8/10 og 9/10) med prioritet for medlemmer første og ikke-medlemmer andre helg. Ordningen med forhåndsført liste over ikke- medlemmer som ønsket plass på land, fungerte bra. Alle som hadde bestilt plass, fikk det. Det er god grunn til å fortsette denne praksisen.

Registrering og utkjøring av kontrakter og fakturaer for kundebåter blei igjen gjort på datamaskin. De fleste betaler kontant på stedet via innleid bankterminal. Begge deler fungerer godt. Også i år er alle båter i opplag på land og sjø, både kunder og medlemmers båter, listeført og utstyrt med et nummer for lettere identifisering.

I sommersesongen fra 15. mai til 15. september leide vi ut plass til 50 båter på henger.

I vinter (2011-2012) er det 108 båter på land, inklusive medlemsbåter og 29 i boblehavna.

Truckfører har i all hovedsak vært Jan-Erik Skogsberg, særlig i høst. Ragnar Evensen var arbeidsufør på grunn av langvarig sårskade på den ene foten og var innlagt på sjukehus. Hans alder også tatt i betraktning, ser styret det som riktig å fristille Ragnar fra tungt og ansvarsfullt arbeid i havna. Ragnar skal fortsatt holde noe oppsyn og ta imot og formidle til styret forespørsler av betydning for foreningen, ta inn post, hjelpe til med å holde porten låst på de tider det blir bestemt.

Vi har hatt innbrudd 4 ganger. Svenn Myhrvolds musikkanlegg, som han stilte til rådighet til sommerfesten, og som var låst inne, blei stjålet samme helg. Politianmeldt, men saka henlagt. Coca Cola-automaten blei ved en annen anledning brutt opp og ødelagt. Den er nå fjernet. Tre ganger er det klipt hull i gjerdet. Til tross for video- overvåking, er det ikke registrert noen uvedkommende på videoteipene. Vi trenger åpenbart bedre vakthold.

BE 2012.01

Reklame